Gebruikersvoorwaarden Wuunder Inclusief Wuunder-App en website

De toegang tot en het gebruik van het Wuunder-multi-device-platform (app, website, API, plug-ins of andere koppelingen), hierna platform, is onderhevig aan onderstaande voorwaarden. Het gebruik van dit platform houdt automatisch de volledige aanvaarding van deze voorwaarden in. 

De informatie over Wuunder Nederland B.V. en haar moedermaatschappij (hierna Wuunder), alsook over de in dit platform vermelde producten en diensten, is onderhevig aan volgende voorwaarden: 

 1. De informatie in dit platform is beschikbaar ‘zoals ze is’. Wuunder geeft geen garanties of verklaringen over de juistheid of volledigheid van de informatie in dit Wuunder-platform. Noch Wuunder, noch één van haar onderaannemers of werknemers, kunnen aansprakelijk worden gesteld voor enige directe, incidentele en/of indirecte schade, gevolgschade of boetes ten gevolge van de toegang tot dit platform of het gebruik van informatie die in het platform staat vermeld.
 2. Wuunder, noch één van haar onderaannemers of werknemers, kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade als gevolg van verlies van gebruik, gegevens en/of winst, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik of de prestaties van software, documenten, het (niet) verlenen van diensten, of van informatie beschikbaar via het platform. De beperkingen van aansprakelijkheid zoals genoemd in dit artikel komen te vervallen indien de aansprakelijkheid voor schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de zijde van Wuunder.
 3. Het platform bevat hyperlinks naar externe websites. Deze externe websites staan niet onder controle van Wuunder en Wuunder is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud van deze websites.
 4. Wuunder doet al wat redelijkerwijze mogelijk is om virussen van het Wuunder-platform te bannen. Toch kunnen virussen niet volledig worden uitgesloten. Wuunder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor virussen. We raden u dan ook aan om alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen te nemen vooraleer informatie van het Wuunder-platform te downloaden of te uploaden.
 5. Door het doorsturen van om het even welke communicatie of materialen naar het platform, of het posten ervan op het platform, gaat u ermee akkoord dat Wuunder uw communicatie of materialen kan gebruiken voor om het even welk doeleinde, waaronder reproductie, overdracht, publicatie, uitzending of plaatsing. Wat betreft uw persoonlijke gegevens, wordt voor de voorwaarden van de verwerking hiervan verwezen naar het Privacybeleid van Wuunder.
 6. U zult geen valse of misleidende informatie op het platform plaatsen. U zult geen informatie op het platform invoeren of uploaden die virussen, Trojaanse paarden, wormvirussen, tijdbommen of andere computerprogrammeerroutines bevat die het doel hebben systemen, het platform te beschadigen, te manipuleren, te onderscheppen of af te nemen.
 7. Alle intellectuele en andere eigendomsrechten, handelsmerken en merknamen die met het platform verband houden zijn het exclusieve eigendom van Wuunder Holding B.V. Geen rechten van welke aard ook worden in licentie gegeven of toegewezen of gaan over op personen die toegang hebben tot deze informatie. Tenzij uitdrukkelijk anders door deze gebruiksvoorwaarden is toegestaan, mag u het intellectuele eigendom van de website op geen enkele wijze kopiëren, vermenigvuldigen, wijzigen, verkopen, uploaden, verzenden of verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wuunder.
 8. Elke persoon die om het even welke communicatie naar het platform of naar de eigenaars van het platform stuurt, is aansprakelijk voor de waarheidsgetrouwheid en de juistheid van de inhoud van deze communicatie.
 9. Om toegang te hebben tot de mogelijkheden van de Wuunder-platform en deze te kunnen gebruiken, erkent u en gaat u ermee akkoord dat u het platform moet voorzien van uw mobiele telefoonnummer en/of e-mailadres. U erkent uitdrukkelijk en gaat ermee akkoord, dat met het oog op wat het platform biedt, Wuunder periodiek toegang mag hebben tot uw lijst met contactpersonen en/ of adresboek op uw (mobiele) apparaat/device om de mobiele telefoonnummers van andere gebruikers van de Wuunder-app te vinden en bij te houden. Bij het verstrekken van uw mobiele telefoonnummer en/of e-mailadres dient u de juiste en volledige informatie te verstrekken. U geeft hierbij uw uitdrukkelijke toestemming, dat Wuunder toegang heeft tot uw lijst met contactpersonen en/of adresboek voor mobiele telefoonnummers om te gebruiken voor het platform. We verzamelen de namen, adressen, e-mailadressen en mobiele telefoonnummers. 
 10. U stemt ermee in geen geautomatiseerd systeem te gebruiken of te lanceren, inclusief maar zonder beperking, "robots", "spinnen", "offline readers," enz. of "load testers", zoals wget, apache bank, mswebstress, httpload, blitz, Xcode Automator, Android Monkey, enz., welke met toegang tot het platform meer verzoeken en/of berichten stuurt naar de Wuunder-servers in een bepaalde periode dan een mens redelijkerwijs kan produceren in dezelfde periode met behulp van de Wuunder-app en -website, en het is u verboden om de inhoud te rippen, tenzij uitdrukkelijk toegestaan. Niettegenstaande het voorgaande, verleent Wuunder de exploitanten van openbare zoekmachines toestemming om spiders te gebruiken om materiaal van de website te kopiëren met als enige doel het creëren van openbaar beschikbare doorzoekbare indexen van het beschikbare materiaal, maar niet de caches of de archieven van dergelijk materiaal. Wuunder behoudt zich het recht voor om deze uitzonderingen in het algemeen of in specifieke gevallen in te trekken. Hoewel we niet in het algemeen het gebruik van sniffers verbieden, zoals Ethereal, tcpdump of HttpWatch, verbieden we wel alle inspanningen om met reverse-engineering ons systeem en onze protocollen aan te passen of te verstoren. U heeft onze uitdrukkelijke toestemming nodig, voordat u gaat meten, testen of op elke andere wijze gaat monitoren op de netwerkapparatuur, servers of andere activa gehost op ons domein. U gaat ermee akkoord niets te verzamelen of te gebruiken voor commerciële verzoeken of spam-doeleinden, dat als persoonlijk identificeerbare informatie beschikbaar is op het platform. Daarnaast stemt u ermee in geen enkele gebruiker van het platform met spam of andere boodschappen met commerciële doeleinden te werven of lastig te vallen.
 11. Wuunder kan deze gebruiksvoorwaarden op elk moment herzien en/of aanpassen Uw voortgezette gebruik, nadat de gebruiksvoorwaarden van het platform zijn gewijzigd, houdt in dat u deze wijzigingen accepteert. Wuunder mag, volledig naar eigen goeddunken, alle aspecten van het platform wijzigen, aanvullen, verwijderen of bijwerken zonder enige voorafgaande kennisgeving. U stemt ermee in dat Wuunder, volledig naar eigen goeddunken, uw gebruik van het platform, de informatie, de diensten en de inhoud op elk willekeurig moment zonder enige reden of om welke reden dan ook mag beëindigen of opschorten. Bij dergelijke opschorting of beëindiging moet u onmiddellijk het gebruik van het platform stopzetten.
 12. Deze gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan Nederlands recht. Eventuele geschillen over de gebruiksvoorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Limburg in Nederland.
 13. Deze voorwaarden worden ook vertaald in de andere talen, waaronder Engels en Duits. Bij strijdigheid tussen de Nederlandse tekst en de vertaling is de Nederlandse tekst leidend.