Algemene voorwaarden

Wuunder Nederland B.V.

Op al onze werkzaamheden zijn van toepassing onze algemene voorwaarden gedeponeerd bij de kamer van koophandel onder dossiernummer 65054253. Deze voorwaarden liggen bij ons ter inzage, kunnen worden geraadpleegd op Wuunder Algemene Voorwaarden en worden op eerste verzoek kosteloos toegezonden. Op onze expeditiewerkzaamheden zijn, naast voornoemde algemene voorwaarden, met uitzondering van de arbitrage clausule, van toepassing de (meest recente versie van de) Nederlandse Expeditievoorwaarden (2004) van de Nederlandse organisatie voor expeditie en logistiek, gedeponeerd onder meer, bij de rechtbank te Rotterdam. Deze voorwaarden liggen bij ons ter inzage, kunnen worden geraadpleegd op http://www.wearewuunder.com/documents/NederlandseExpeditievoorwaarden_NL.pdf, en worden op verzoek kosteloos toegezonden. In geval van een eventueel geschil welke voorwaarden van toepassing zijn, ligt de keuze uitsluitend bij ons.

 Artikel 1: Definities:

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan, voor zover niet anders is bepaald:

 1. Wuunder: Wuunder Nederland B.V, gevestigd Marconilaan 8, 6003DD in Weert. Wuunder is de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
 2. Opdrachtgever: De wederpartij van Wuunder, zijnde de verzender of ontvanger van een zending.
 3. Overeenkomst: De overeenkomst tot dienstverlening, welke wordt aangegaan door het online boeken of wijzigen van een zending via de app of website van Wuunder.
 4. Verzender: opdrachtgever/contractpartij van Wuunder.
 5. Vervoerder: De partij, die door opdrachtgever middels Wuunder is ingesteld om het vervoer te verzorgen.
 6. Ontvanger: Degene middels de boeking op de website wordt aangemerkt als ontvanger en/of opdrachtgever/contractpartij bij wijzigingen in de dienstverlening en/of vervoerder.
 7. Zending: De opgegeven en ten vervoer aangegeven vervoerseenheid (zoals een document, pakket, pallet en/of stukgoed, welke is bestemd voor de ontvanger en daartoe is voorzien van een vervoersdocument).
 8. Vervoersdocument: De op de zending aanwezige gegevensdrager (of combinatie van gegevensdragers), waaruit de specificaties met betrekking tot het vervoer kunnen worden herleid, zoals adres van verzender en ontvanger, barcode en zendingsnummer.
 9. Website: www.wearewuunder.com of www.wuunder.co of www.gowuunder.com of www.getwuunder.com
 10. App: Wuunder-app, beschikbaar op alle mogelijke platformen, zoals iOS, Android, et cetera.

Artikel 2: Algemeen:

 1. Wuunder treedt uitsluitend op als expediteur (en biedt haar diensten aan via app- technologie en internetprotocollen. Wuunder treedt in geen enkel geval op als vervoerder.
 2. Bij eventuele geschillen over de hoedanigheid waarin wij optreden, zijn uitsluitend wij bevoegd om daarin een keuze te maken.
 3. Deze Algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Wuunder en een opdrachtgever, waarop Wuunder deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, tenzij door partijen uitdrukkelijk schriftelijk van deze voorwaarden is afgeweken.
 4. De Algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Wuunder, waarbij voor de uitvoering derden worden betrokken.
 5. Afwijking van deze Algemene voorwaarden is slechts geldig indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
 6. Eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van de opdrachtgever worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. De nietigheid of vernietiging van enige bepaling in deze Algemene voorwaarden tast geen enkel ander deel van deze Algemene voorwaarden aan. Na vernietiging c.q. nietigheid treden Wuunder en opdrachtgever in overleg ten einde vervangende bepalingen overeen te komen. Bij de vaststelling van de nieuwe bepalingen worden het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen als uitgangspunt genomen voor de formulering van de nieuwe bepalingen.

Artikel 3: Aanbiedingen, prijzen en offertes:

 1. Alle door Wuunder gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend en gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte gegevens, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Alle aangeboden en overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de tarieven, lonen, kosten van sociale maatregelen en/of wetten, vracht- en koersnoteringen, die gelden ten tijde van het aanbieden, respectievelijk het aangaan van de overeenkomst.
 3. Bij wijziging van één of meer van de in lid 2 genoemde factoren worden ook de aangeboden of overeengekomen prijzen dienovereenkomstig en met terugwerkende kracht tot het moment van wijziging aangepast. Wuunder dient deze wijzigingen te kunnen aantonen.
 4. Indien door Wuunder all-in, respectievelijk forfaitaire tarieven worden berekend, moeten deze tarieven worden beschouwd, als tarieven inclusief alle kosten die in het algemeen bij normale afwikkeling van de opdracht voor rekening van Wuunder komen. Het gebruik van all-in of forfaitaire tarieven leidt in geen van de gevallen tot een wijziging in het optreden van Wuunder als expediteur.
 5. Tenzij anders is bedongen, zijn in all-in, respectievelijk forfaitaire tarieven, in ieder geval niet inbegrepen: rechten, belastingen en heffingen, consulaats- en legalisatiekosten, kosten voor het opmaken van bankgaranties en verzekeringspremies.
 6. Voor bijzondere prestaties, ongewone, bijzonder tijdrovende of inspanning vereisende werkzaamheden, kan steeds een extra, naar billijkheid vast te stellen beloning in rekening worden gebracht.
 7. Tenzij anders aangegeven zijn de prijzen in gedane aanbiedingen en offertes exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten.
 8. Indien de aanvaarding (zelfs op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Wuunder daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Wuunder anders aangeeft.
 9. Indien de ontvanger/opdrachtgever de overeenkomst eenzijdig wijzigt ontslaat dit geenszins de verzender/opdrachtgever van haar verplichtingen.
 10. De ontvanger/opdrachtgever is verplicht de meerkosten van de gewijzigde overeenkomst te dragen/betalen/voldoen, tenzij de verzender uitdrukkelijk aangeeft in de app of op de website, dat zij deze kosten voor haar rekening neemt.
 11. In geval de ontvanger/opdrachtgever de overeenkomst wijzigt dat dientengevolge de prijs lager wordt dan de overeengekomen prijs met de verzender/opdrachtgever, zal Wuunder voor beide partijen het verschil tussen de genoemde prijzen omzetten in Wuunder-credits voor de verzender/opdrachtgever en ontvanger/opdrachtgever na aftrek van administratieve kosten.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst:

 1. De overeenkomst gaat in op het moment dat de opdrachtgever een opdracht tot doen vervoeren heeft geplaatst via de app of website van Wuunder. Door deze handeling bekrachtigt de opdrachtgever de overeenkomst en accepteert hiermee de Algemene voorwaarden van Wuunder.
 2. De opdrachtgever is verplicht er zorg voor te dragen dat de zending(en) op de overeengekomen plaats en tijd ter beschikking is/zijn.
 3. De opdrachtgever is verplicht te zorgen dat de voor de ontvangst als voor de verzending vereiste documenten, alsmede de benodigde instructies tijdig in het bezit van Wuunder en/of de geselecteerde contractant / vervoerder zijn. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Wuunder zijn verstrekt, heeft Wuunder het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Wuunder is niet gehouden, doch wel gerechtigd, te onderzoeken of de aan haar gedane opgaven juist en volledig zijn.
 5. Opdrachtgever zal tevens zorgdragen voor een correct ingevuld vervoersdocument dat bij inladen van de goederen aan de vervoerder wordt overgelegd, met daarop gespecificeerd de met de expeditieopdracht overeenstemmende aard en omvang van de lading. Dit vervoersdocument zal zowel door de opdrachtgever als – na controle van de lading door de vervoerder- door de vervoerder worden ondertekend. Opdrachtgever zal aan de vervoerder en aan Wuunder een afschrift van het ondertekende vervoersdocument overhandigen.
 6. Opdrachtgever ziet er op toe dat de stuwage van de lading op juiste wijze door de vervoerder plaatsvindt. Indien opdrachtgever van mening is dat dit niet het geval is, maakt hij dienaangaande meteen een aantekening op het vervoersdocument. Na ondertekening van dit document door zowel opdrachtgever als vervoerder zal opdrachtgever een afschrift van het document aan de vervoerder en aan Wuunder overhandigen.
 7. Bij onvoldoende laad- en/of lostijd – ongeacht de oorzaak daarvan – komen alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever, ook dan wanneer Wuunder het vervoersdocument en/of de charterpartij, waaruit de extra kosten voortvloeien, zonder protest heeft aangenomen.
 8. Buitengewone onkosten en hogere arbeidslonen, die ontstaan wanneer vervoersondernemingen krachtens enige bepaling in de desbetreffende vervoersdocumenten gedurende de avond, de nacht, op zater-, zon-, en feestdagen tot laden of lossen overgaan, zijn niet in de overeengekomen prijzen begrepen, tenzij anders is afgesproken. Zulke kosten moeten dientengevolge door de opdrachtgever aan Wuunder worden vergoed.
 9. Alle manipulaties zoals controleren, bemonsteren, tarreren, tellen, wegen, meten enz. en in ontvangst nemen onder gerechtelijke expertise, geschieden uitsluitend op uitdrukkelijke opdracht van de opdrachtgever of de geselecteerde vervoerder en tegen vergoeding door de opdrachtgever van de (extra) kosten.
 10. Desalniettemin is Wuunder en/of de geselecteerde vervoerder gerechtigd, doch niet verplicht, op eigen initiatief voor rekening en risico van de opdrachtgever alle maatregelen te treffen die zij in het belang van laatstgenoemde acht.
 11. Wuunder en geselecteerde vervoerder treden niet als deskundige op. Voor beide ontstaat generlei aansprakelijkheid uit opgaven van toestand, aard of kwaliteit der goederen, evenmin neemt Wuunder of de geselecteerde vervoerder enige aansprakelijkheid op zich ten aanzien van overeenstemming van monsters met de partij.

Artikel 5: Aansprakelijkheid:

 1. Alle handelingen en werkzaamheden geschieden voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 2. De aansprakelijkheid van Wuunder jegens opdrachtgever voor enige schade voortvloeiend uit of verband houdende met de uitvoering van de opdracht is beperkt tot datgene wat onder de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. Indien Wuunder aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade die niet valt onder de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering, dan is de aansprakelijkheid van Wuunder beperkt tot de factuurwaarde. Deze factuurwaarde dient door de opdrachtgever bewezen te worden. Bij het ontbreken van een factuurwaarde zal de marktwaarde op het moment van het ontstaan van de schade gelden.
 3. Wuunder is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gederfde winst, gevolgschade, gemiste besparingen of immateriële schade.
 4. Indien bij de uitvoering van de opdracht schade ontstaat waarvoor Wuunder niet aansprakelijk is, zal Wuunder zich inspannen om de schade van de opdrachtgever te verhalen op degene die voor de schade aansprakelijk is. Wuunder is gerechtigd de daarbij gemaakte kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Desgevraagd staat Wuunder haar aanspraken op de door haar ter uitvoering van de opdracht en ingeschakelde derden aan de opdrachtgever af.
 5. De opdrachtgever is jegens Wuunder aansprakelijk voor schade geleden door vervoerder ten gevolge van de (aard der) goederen of de verpakking daarvan, de onjuistheid, onnauwkeurigheid of onvolledigheid van instructies en gegevens, het niet of niet tijdig ter beschikking stellen van documenten en/of instructies en de schuld of nalatigheid in het algemeen van de opdrachtgever en diens ondergeschikten en door hem ingeschakelde en/of werkzame derden.
 6. De opdrachtgever vrijwaart Wuunder voor alle aanspraken van derden, daaronder begrepen ondergeschikten van zowel Wuunder als de opdrachtgever, die verband houden met de in het vorige lid bedoelde schade.
 7. Wuunder, die niet zelf vervoert, is, ook in geval all-in respectievelijk forfaitaire tarieven zijn overeengekomen, niet als vervoerder, doch slechts volgens deze voorwaarden aansprakelijk.
 8. Wuunder is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat Wuunder is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Wuunder of haar ondergeschikten.

Artikel 6: Overmacht:

 1. Wuunder is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt in deze Algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet- voorzien, waarop Wuunder geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Wuunder niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Wuunder of van derden daaronder begrepen. Wuunder heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Wuunder haar verbintenis had moeten nakomen.
 2. Wuunder kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten.
 3. Indien deze periode van overmacht langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Alle extra kosten veroorzaakt door overmacht, zoals (extra) transport- en opslagkosten, pakhuis- of terreinhuur, overlig- en staangelden, assurantie, uitslag enz., komen ten laste van opdrachtgever.
 5. In het geval dat verzender en ontvanger beide opdrachtgever zijn, is Wuunder gerechtigd naar eigen inzicht met inachtname van de redelijkheid en billijkheid, de ontstane kosten te verdelen over de opdrachtgevers, respectievelijk verzender en ontvanger.
 6. Voor zover Wuunder ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Wuunder gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 7: Klachten:

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 4 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 6 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Wuunder. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Wuunder in staat is adequaat te reageren. Bij gebreke van tijdige reclame vervalt bij wege van vaststelling ex art. 7:900 BW ieder mogelijkheid om nog te klagen over de verrichte werkzaamheden.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal Wuunder de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Wuunder slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 5.
 4. Enkel vermelding door opdrachtgever van een tijd van aflevering bindt Wuunder niet.
 5. Tijden van aankomst worden door Wuunder niet gegarandeerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 6. Indien de geselecteerde contractanten / vervoerders weigeren voor aantal, gewicht enz. te tekenen, is Wuunder niet verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan.

Artikel 8: Dwingend recht:

 1. Indien de zaken met vertraging ter bestemming worden afgeleverd in de staat waarin zij ter beschikking zijn gesteld, is Wuunder voor zover zij de vervoersovereenkomst, welke zij met een ander zou sluiten, niet zelf heeft uitgevoerd, verplicht de opdrachtgever onverwijld te doen weten welke vervoersovereenkomsten zij ter uitvoering van haar verbintenis aanging. Zij is tevens verplicht de opdrachtgever alle documenten ter beschikking te stellen waarover zij beschikt of die zij redelijkerwijs kan verschaffen, voor zover deze althans kunnen dienen tot verhaal van opgekomen schade.
 2. De opdrachtgever verkrijgt jegens degene met wie Wuunder heeft gehandeld, vanaf het ogenblik waarop hij Wuunder duidelijk kenbaar heeft gemaakt dat hij hen wil aanspreken, de rechten en bevoegdheden, die haar zouden zijn toegekomen, wanneer zijzelf als afzender de overeenkomst zou hebben gesloten. Zij kan ter zake in rechte optreden, waarbij zij overlegt een door Wuunder – of in geval van diens faillissement door diens curator – af te geven verklaring, dat tussen haar en Wuunder ten aanzien van de zaken een overeenkomst tot het doen vervoeren daarvan werd gesloten.
 3. Komt Wuunder een verplichting als in het derde lid bedoeld , niet na, dan is hij, naast vergoeding van de schade die de opdrachtgever overigens dientengevolge leed, een schadeloosstelling verschuldigd, gelijk aan de schadevergoeding die de opdrachtgever van hem had kunnen verkrijgen, wanneer hij de overeenkomst die hij sloot, zelf had uitgevoerd, verminderd met de schadevergoeding die de opdrachtgever mogelijkerwijs van de vervoerder verkreeg.

Artikel 9: Betaling:

 1. De betaling dient onmiddellijk te geschieden bij boekingen door middel van de overeengekomen wijze van betaling, te weten een doorlopende automatische machtiging of betaling per (company) credit card, iDeal ofwel binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Wuunder aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen (de hoogte van) een declaratie schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. De opdrachtgever is verplicht aan Wuunder de vrachten, rechten, beloningen etc. bij aankomst van te ontvangen onderscheidenlijk bij verzending van te verzenden zaken, onmiddellijk contant te voldoen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, Het risico van koersschommelingen van valuta is voor rekening van opdrachtgever.
 3. Bij gebreke van reclame of door betaling van de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum vervalt bij wege van vaststelling ex art. 7:900 BW enig beroep op eventuele betwisting van de factuur en/of tenaamstelling uit welken hoofde dan ook en staat de instemming met de factuur vast.
 4. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen of andere overeengekomen wijze en termijn van betaling, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 5. Indien opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, komen bij wege van vaststelling ex art. 7:900 BW alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Wuunder ter invordering van het aan haar verschuldigde maakt voor rekening van opdrachtgever. Buitengerechtelijke kosten worden in dat geval bij wege van vaststelling ex art. 7:900 BW forfaitair vastgesteld op 15% van het te incasseren bedrag.
 6. Wuunder heeft het recht om achterstallige betalingen te vereffenen met beschikbare Wuunder-credits van opdrachtgever.
 7. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Wuunder op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar en worden eventuele Wuunder-credits van opdrachtgever direct verrekend.
 8. Wuunder heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 9. Wuunder kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.
 10. Wuunder kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 11. De opdrachtgever is te allen tijde verplicht in het kader van deze opdracht door enige overheid in te vorderen dan wel na te vorderen bedragen, alsmede daarmee samenhangende opgelegde boetes aan Wuunder te vergoeden.
 12. De opdrachtgever zal Wuunder te allen tijde vergoeden de bedragen die als gevolg van onjuist geheven vrachten en kosten van Wuunder in verband met de opdracht worden gevorderd dan wel nagevorderd.
 13. Bij annulering van de opdracht door de opdrachtgever kan Wuunder annuleringskosten, ten bedrage van € 5,00 per opdracht, in rekening brengen.

Artikel 10: Pand- en retentierecht:

 1. Wuunder heeft jegens eenieder, die daarvan afgifte verlangt, een pandrecht en een retentierecht op alle zaken, documenten en gelden die Wuunder uit hoofde en met welke bestemming ook onder zich heeft of zal krijgen, voor alle vorderingen die zij ten laste van de opdrachtgever en /of eigenaar heeft of mocht krijgen. Bij doorzending van de zaken is Wuunder gerechtigd het verschuldigde bedrag daarop na te nemen of daarvoor een wissel te trekken met aangehechte verlatingsdocumenten.
 2. Wuunder kan de hem in lid 1 toegekende rechten eveneens uitoefenen voor hetgeen hem door de opdrachtgever nog verschuldigd is in verband met voorgaande opdrachten. Wuunder is gerechtigd de hem in lid 1 toegekende rechten, tevens uit te oefenen voor hetgeen bij wijze van rembours op de zaak drukt.
 3. Bij niet voldoening van de vordering geschiedt de verkoop van het onderpand op de bij de wet bepaalde wijze of – indien daar omtrent overeenstemming bestaat – ondershands.

Artikel 11: Opzegging:

 1. Tenzij anders is overeengekomen worden overeenkomsten voor bepaalde tijd na verloop van het verstrijken van de initiële duur (van telkens één jaar) automatisch verlengd voor dezelfde duur, tenzij één der partijen uiterlijk 2 (twee) maanden voor het verstrijken van de duur de overeenkomst schriftelijk opzegt. Overeenkomsten voor onbepaalde tijd kunnen door elk der Partijen worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 2 (twee) maanden.
 2. Indien de overeenkomst door opdrachtgever wordt beëindigd zonder inachtname van de in lid 1 vermelde opzegtermijn heeft Wuunder recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Wuunder zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden.
 3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Wuunder, zal Wuunder in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.
 4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Wuunder extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 12: Opschorting en ontbinding:

 1. Wuunder is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  1. opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
  2. na het sluiten van de overeenkomst Wuunder ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
  3. opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 2. Voorts is Wuunder bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Wuunder op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Wuunder de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Wuunder behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13: Geheimhouding:

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Wuunder gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Wuunder zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Wuunder niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 14: Beveiliging & Persoonsgegevens:

 1. Wuunder is verplicht zich in te spannen voor een degelijke beveiliging van de dienst. Wuunder is echter niet aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van de opdrachtgevers of derden, die het gevolg is van onvoldoende beveiliging.
 2. De door opdrachtgever opgegeven gegevens worden opgenomen in de klantenadministratie van Wuunder. Deze gegevens worden slechts gebruikt voor administratieve doeleinden en het aan de opdrachtgever toezenden van informatie m.b.t. producten en activiteiten van Wuunder. De gegevens worden niet zonder voorafgaande mededeling aan of, voor zover op de grond van de relevante wetgeving betreffende bescherming van persoonsgegevens vereist, toestemming van de opdrachtgever voor andere doeleinden gebruikt of aan derden verstrekt, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 15: Intellectueel eigendom en auteursrechten:

 1. Onverminderd het in deze Algemene voorwaarden bepaalde behoudt Wuunder zich de rechten en bevoegdheden voor die Wuunder toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door Wuunder verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Wuunder worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 3. Wuunder behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 16: Slotbepaling:
Op al onze werkzaamheden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen kunnen enkel worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Limburg. Deze algemene voorwaarden zijn in verschillende talen opgemaakt. In geval van een eventueel geschil over de inhoud en/of strekking zal te allen tijde alleen de Nederlandse tekst en haar interpretatie naar Nederlands recht prevaleren.

Copyright © 2016-2020 • All Rights Reserved • WeAreWuunder.com