Algemene voorwaarden

Wuunder Nederland B.V.

Op al onze werkzaamheden zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden liggen bij ons ter inzage, kunnen worden geraadpleegd op Wuunder Algemene Voorwaarden en worden op eerste verzoek kosteloos toegezonden. Op onze expeditiewerkzaamheden zijn, naast voornoem­de algemene voorwaarden, met uitzondering van de arbitrage clausule (artikel 23), van toepassing de Nederlandstalige versie van de Nederlandse Expeditie voorwaarden 2018 van de Nederlandse organisatie voor expeditie en logistiek (FENEX), gedeponeerd onder meer, bij de Rechtbank te Rotterdam in Nederland. Deze voorwaarden liggen bij ons ter inzage, kunnen worden geraadpleegd op Nederlandse Expeditievoorwaarden en worden op verzoek kosteloos toegezonden. In geval van een eventueel geschil over welke voorwaarden van toepassing zijn, ligt de keuze en de uiteindelijke beslissing bij Wuunder Nederland B.V..

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Aanbod of Aanbieding: het schriftelijk aanbod aan de opdrachtgever van Wuunder om diensten te leveren.
 • Bestellingen: de bestelling van de opdrachtgever van de diensten en/of aanvaarding van de aanbieding door de opdrachtgever.
 • Diensten: de door Wuunder geleverde vervoersdiensten en/of andere gelieerde diensten via het platform van Wuunder.
 • Dienstverlening: het verbinden van de vraag naar en het aanbod van vervoersdiensten en/of andere gelieerde diensten door middel van het platform van Wuunder.
 • Expediteur: bemiddelaar in vervoersdiensten.
 • Gebruiksrecht/Licentie: een niet-overdraagbaar en niet-exclusief recht tot het gebruik van het platform van Wuunder, uitsluitend ten behoeve van de normale bedrijfsuitoefening en de normale bedrijfsvoering van de opdrachtgever en (voor zover van toepassing) haar directe en indirecte gelieerde ondernemingen.
 • Klant: de rechtspersoon die middels boekingen via het platform van Wuunder wordt aangemerkt als opdrachtgever.
 • Ontvanger: degene die middels boekingen via het platform van Wuunder wordt aangemerkt als ontvanger van een zending.
 • Opdrachtgever: de wederpartij van Wuunder, zijnde de verzender van een zending en/of de afnemer van de andere gelieerde diensten van Wuunder.
 • Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening tussen Wuunder en de opdrachtgever, welke wordt aangegaan door het online boeken dan wel wijzigen van een zending via het platform van Wuunder (my.wearewuunder.com) waaronder inbegrepen de acceptatie van de offerte voor andere gelieerde diensten.
 • Platform: het platform van Wuunder, waarbij de volgende websites inbegrepen zijn: wearewuunder.com, www.wuunder.com, www.gowuunder.com, www.getwuunder.com.
 • Portal: de algemene ‘My Wuunder portal’ is onderdeel van het platform van Wuunder waarnaar de opdrachtgever wordt doorgeleid en moet inloggen met haar eigen gebruikersnaam en wachtwoord, wanneer zij gebruik wil maken van de vervoersdiensten van Wuunder.
 • Software: alle door Wuunder of namens Wuunder ter beschikking te stellen en/of reeds ter beschikking gestelde software die het functioneren van het platform mogelijk maken, waaronder inbegrepen de hierop betrekking hebbende documentatie en broncode(s).
 • Vervoerder: de externe partij, die middels het platform van Wuunder wordt ingeschakeld om de zending te verzorgen.
 • Vervoersdocument: de op de zending aanwezige gegevensdrager (of combinatie van gegevensdragers), waaruit de specificaties met betrekking tot het vervoer kunnen worden herleid, waaronder inbegrepen en niet verder beperkt tot het adres van de verzender en de ontvanger, de barcode en het verzendnummer.
 • Verzender: degene die middels boekingen via het platform van Wuunder wordt aangemerkt als verzender van een zending.
 • Voorwaarden: deze algemene voorwaarden en de Nederlandstalige versie van de Nederlandse Expeditie voorwaarden 2018 van de FENEX.
 • Wuunder: Wuunder Nederland B.V., statutair gevestigd te Sint Odiliënberg en kantoorhoudende te (6003 DD) Weert, aan de Marconilaan 8, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer B.G.H. Takkenkamp en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 65054253.
 • Zending: de zaken die worden overgedragen middels deze overeenkomst.

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Wuunder treedt enkel op als Expediteur via het Platform, bemiddelt daarmee slechts in vervoersdiensten en/of andere gelieerde diensten en treedt daarmee in geen enkel geval op als Vervoerder.
  2. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, orderbevestigingen en overeenkomsten tussen Wuunder en de Opdrachtgever.
 2. Alle eventueel afwijkende bedingen gelden enkel indien deze schriftelijk zijn vastgelegd.

 Artikel 3 – Aanbod van Wuunder

 1. Alle door Wuunder gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, gebaseerd op de door de Opdrachtgever verstrekte gegevens en gelden ten hoogste voor 30 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
  2. Indien door Wuunder all-in, respectievelijk forfaitaire tarieven worden berekend, moeten deze tarieven worden beschouwd als tarieven inclusief alle kosten die in het algemeen bij normale afwikkeling van de Zending voor rekening van Wuunder komen. Het gebruik van all-in of forfaitaire tarieven leidt in geen van de gevallen tot een wijziging in het optreden van Wuunder als Expediteur.
  3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn in all-in, respectievelijk forfaitaire tarieven, in ieder geval niet inbegrepen: rechten, belastingen en heffingen, consulaats- en legalisatiekosten, kosten voor het opmaken van bankgaranties en verzekeringspremies.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn de prijzen in gedane aanbiedingen, offertes en orderbevestingen exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, alsmede exclusief eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten.
 3. Alle door Wuunder verstrekte informatie geldt steeds bij benadering, tenzij schriftelijk anders is aangegeven.
 4. Alle documenten met betrekking tot aanbiedingen, offertes en orderbevestingen zijn en blijven eigendom van Wuunder en mogen niet aan derden worden gegeven ter inzage, op welke wijze dan ook worden verveelvoudigd of gekopieerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wuunder.
 5. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgbestellingen/contracten.
 6. De Overeenkomst tussen Wuunder en Opdrachtgever komt tot stand, zodra Wuunder de verstrekte order schriftelijk heeft bevestigd via het Platform, dan wel een klantaccount is gecreëerd via het Platform.

 Artikel 4 – Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Wuunder zal zich naar beste inzicht en vermogen inspannen de Overeenkomst optimaal uit te voeren. Leverings- en uitvoeringstermijnen van Wuunder zijn indicatief.
 2. De Overeenkomst gaat in op het moment dat de Opdrachtgever een opdracht tot het doen vervoeren heeft geplaatst via het Platform, dan wel diensten die worden afgenomen vanuit het klantaccount via het Platform.
 3. De Opdrachtgever is verplicht er zorg voor te dragen dat de Zending op de overeengekomen plaats en tijd ter beschikking is.
 4. De Opdrachtgever is verplicht er zorg voor te dragen dat zowel de voor de ontvangst als voor de verzending vereiste documenten, alsmede de benodigde instructies tijdig in het bezit van Wuunder en/of de Vervoerder zijn. Bij gebreke hiervan heeft Wuunder het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de hierdoor ontstane extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. Wuunder is gerechtigd om te onderzoeken of de aan haar gedane opgaven juist en volledig zijn.
 6. Opdrachtgever zal tevens zorgdragen voor een correct ingevuld Vervoersdocument dat bij het inladen van de zaken aan de Vervoerder wordt overgelegd, met daarop gespecificeerd de met de expeditie opdracht overeenstemmende aard en omvang van de zending. Dit Vervoersdocument zal zowel door de Opdrachtgever als – na controle van de lading door de Vervoerder- door de Vervoerder worden ondertekend. Opdrachtgever zal zowel aan de Vervoerder als aan Wuunder een afschrift van het ondertekende Vervoersdocument verstrekken.
 7. Opdrachtgever ziet erop toe dat de lading van de Zending op juiste wijze door de Vervoerder plaatsvindt. Indien Opdrachtgever van mening is dat dit niet het geval is, maakt zij dienaangaande meteen een aantekening op het Vervoersdocument. Na ondertekening van dit document door zowel Opdrachtgever als Vervoerder zal Opdrachtgever een afschrift van het document aan de Vervoerder en aan Wuunder verstrekken.
 8. Bij onvoldoende laad- en/of lostijd – ongeacht de oorzaak daarvan – zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de Opdrachtgever.
 9. Buitengewone onkosten en hogere arbeidslonen, die ontstaan wanneer vervoersondernemingen krachtens enige bepaling in de desbetreffende vervoersdocumenten gedurende de avond, de nacht, op zaterdagen, zondagen en feestdagen tot laden of lossen overgaan, zijn niet in de overeengekomen prijzen inbegrepen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 10. Wuunder en de Vervoerder treden niet als deskundige op. Voor beide partijen ontstaat generlei aansprakelijkheid uit opgaven van toestand, aard of kwaliteit de Zending.
 11. Het transport van de Zending is volledig voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
 12. De Opdrachtgever zal de Zending onmiddellijk na ontvangst inspecteren op kwaliteit en kwantiteit. De Opdrachtgever zal hierbij tevens controleren of de kwaliteit en kwantiteit van de geleverde Zending al dan niet voldoet aan de opgegeven specificaties in het Vervoersdocument. Eventuele door de Opdrachtgever geconstateerde gebreken moeten aan Wuunder schriftelijk worden gemeld uiterlijk 5 werkdagen na ontvangst van de Zending, onder vermelding van de aard en omvang van de klachten en het ordernummer waaronder de Zending was geleverd.
 13. Wuunder is bevoegd om derden in te schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst en algemene voorwaarden (met aansprakelijkheidsbeperking) van die derde namens de Opdrachtgever te aanvaarden.
 14. Het is Wuunder toegestaan om de Overeenkomst in delen uit te voeren en deze delen afzonderlijk te factureren.
 15. De Opdrachtgever vrijwaart Wuunder voor alle aanspraken van derden die schade lijden als gevolg van de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 5 – Prijs

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de prijs (opdrachtsom), zoals vermeld in de Aanbieding en/of de Overeenkomst:

                         – gebaseerd op de prijzen die gelden op het moment van het aangaan van de Overeenkomst;

                         – exclusief btw, eventuele belastingen en andere heffingen van overheidswege, waaronder inbegrepen 
                            douaneheffingen en -rechten.

 1. Wijzigingen, waaronder meerkosten in de oorspronkelijke opdracht van welke aard dan ook, door of namens de Opdrachtgever, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave is gerekend, worden de Opdrachtgever extra in rekening gebracht. Dit geldt ongeacht of de bovengenoemde wijziging(en) al dan niet had kunnen zijn voorzien door Wuunder ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst.
 2. Wijzigingen als bedoeld in het voorgaande lid, geven de Opdrachtgever geen recht op annulering.

Artikel 6 – Betaling

 1. De betaling dient onmiddellijk te geschieden bij boekingen door middel van de overeengekomen wijze van betaling, te weten middels een doorlopende automatische machtiging of een betaling per company creditcard. Voor betalingen op rekening geldt een betalingstermijn van zeven (7) dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. De kosten voor vrachten, rechten, beloningen etc. bij aankomst van te ontvangen onderscheidenlijk bij verzending van Zending zijn volledig voor rekening en risico van de Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 3. De Opdrachtgever kan zich niet beroepen op korting, verrekening of opschorting. Bezwaren tegen de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 4. De Opdrachtgever is op ieder moment op eerste verzoek van Wuunder verplicht zekerheid te stellen voor de voldoening van al hetgeen door haar is verschuldigd. Indien en zolang de Opdrachtgever weigert dan wel niet in staat is hierin een zekerheid te stellen heeft Wuunder het recht om de uitvoering van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten.
 5. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf dat moment de wettelijke handelsrente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.
 6. Alle kosten die Wuunder moet maken ter voldoening van de vordering in en buiten rechte komen voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend volgens de Staffel buitengerechtelijke incassokosten, met een minimum van € 250,–.
 7. Vorderingen van Wuunder op de Opdrachtgever, van welke aard dan ook, zijn in ieder geval direct opeisbaar in de volgende gevallen: in geval van niet-tijdige betaling door de Opdrachtgever; in het geval dat de Opdrachtgever failliet wordt verklaard of faillissement heeft aangevraagd, surseance van betaling aanvraagt of is verleend; in het geval van een verzoek om plaatsing onder curatele van de Opdrachtgever; in het geval van beslag op eigendommen van de Opdrachtgever; of, ingeval van overdracht van het bedrijf van de Opdrachtgever of een deel daarvan, inclusief de bijdrage van zijn bedrijf aan een ander nieuw op te richten of reeds bestaand bedrijf.
 8. Opdrachtgever zal Wuunder te allen tijde de bedragen vergoeden die als gevolg van onjuist geheven vrachten en kosten van Wuunder in verband met de opdracht worden gevorderd dan wel nagevorderd.
 9. Bij annulering van de opdracht door de Opdrachtgever kan Wuunder annuleringskosten, ten bedrage van 10% van de totale contractwaarde, in rekening brengen.


Artikel 7 – Levering en leveringstijden 

 1. De Ontvanger is verplicht om de levering van de Zending te aanvaarden in de staat waarin deze verkeert.
 2. In het geval dat de Zending niet wordt geleverd op de overeengekomen leveringsdatum heeft de Opdrachtgever of Ontvanger geen recht op schadevergoeding, tenzij de vertraging te wijten is aan een opzettelijke handeling of grove nalatigheid van de bedrijfsleiding van Wuunder.
 3. Wuunder is bevoegd de uitvoering van Bestellingen op te schorten op grond van overmacht, zoals omschreven in artikel 16, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 8 – Pandrecht, retentierecht en zekerheid

 1. Wuunder heeft het recht de afgifte van zaken, documenten en gelden, die Wuunder uit welke hoofde en met welke bestemming ook onder zich heeft of zal krijgen, jegens een ieder te weigeren.
  2. Wuunder heeft jegens een ieder, die daarvan afgifte verlangt, een pandrecht en een retentierecht op alle zaken, documenten en gelden die Wuunder uit hoofde en met welke bestemming ook onder zich heeft of zal krijgen, voor alle vorderingen die zij ten laste van de Opdrachtgever en/of eigenaar heeft of mocht krijgen, ook ten aanzien van vorderingen welke geen betrekking hebben op die zaken.
  3. Bij doorzending van de zaken is Wuunder gerechtigd het verschuldigde bedrag daarop na te nemen of daarvoor een wissel te trekken met aangehechte verlatingsdocumenten.
 2. Wuunder kan de in dit artikel genoemde rechten (pandrecht, retentierecht en recht om afgifte te weigeren) eveneens uitoefenen voor hetgeen haar door de Opdrachtgever nog verschuldigd is in verband met voorgaande opdrachten en voor hetgeen bij wijze van rembours op de zaak drukt.
 3. Verkoop van enig onderpand geschiedt voor rekening van de Opdrachtgever op de bij de wet bepaalde wijze of, indien daaromtrent overeenstemming bestaat, onderhands.
 4. Op eerste verzoek van Wuunder zal de Opdrachtgever zekerheid stellen voor door Wuunder aan derden of overheden betaalde of te betalen kosten en andere kosten die Wuunder maakt of voorziet te zullen maken ten behoeve van de Opdrachtgever, waaronder onder meer vracht, havenkosten, rechten, belastingen, heffingen en premies.
 5. Wuunder is niet verplicht bij gebreke van documenten vrijwaringen af te geven of zekerheden te stellen. Indien Wuunder een vrijwaring heeft afgegeven of zekerheid heeft gesteld, is zijn Opdrachtgever gehouden hem te vrijwaren tegen alle gevolgen daarvan

Artikel 9 – Geheimhouding

 1. Partijen zullen elkaar over en weer de benodigde informatie verschaffen, zulks zover nodig in het kader van de Overeenkomst.
 2. 2. Ten aanzien van alle door partijen aan elkaar te verschaffen informatie, dient iedere partij strikte, onvoorwaardelijke en onherroepelijke geheimhouding te betrachten. Deze geheimhouding zal door iedere partij onverkort ook aan de door haar ingeschakelde interne-, dan wel externe adviseur(s) worden opgelegd.
 3. Alle partijen verplichten zich om, na ondertekening van deze Overeenkomst, zowel gedurende deze Overeenkomst, als na beëindiging ervan aan alle verplichtingen van deze Overeenkomst te (blijven) voldoen.

Artikel 10 – Persoonsgegevens en beveiliging

 1. Partijen zullen persoonsgegevens kunnen verwerken. Partijen zijn zelfstandig verantwoordelijk voor de naleving van de verplichtingen van de AVG, doch zullen de persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt en niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor dat doel. 
 2. Partijen zullen handelen conform ieders privacy-beleid.
 3. Wuunder zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de bescherming van de persoonsgegevens die Wuunder in bezit heeft en gebruikt, te waarborgen. Deze technische en organisatorische maatregelen zullen tevens dienen om verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van de persoonsgegevens te voorkomen. Hierbij zal Wuunder de aard van de verwerking afwegen tegen de te nemen maatregelen.
 4. Voor vragen of inzage in haar gegevens kan door Opdrachtgever, Verzender of Ontvanger contact worden opgenomen met Wuunder via [email protected] of via +31 20 261 57 48.

Artikel 11 – Gebruiksrecht van de Portal

 1. Wuunder stelt aan de Ontvanger en Verzender, op basis van de met de Ontvanger en Verzender overeengekomen afspraken, de Portal beschikbaar gedurende een met de Ontvanger en Verzender overeengekomen looptijd. Dit recht tot het gebruik van de Portal door de Ontvanger en haar gebruikers is een aan de Ontvanger en Verzender gebonden Gebruiksrecht en voor de gebruikers een persoonlijk Gebruiksrecht, wat niet overdraagbaar, niet verpandbaar en niet licentieerbaar door de Ontvanger, Verzender en/of haar Gebruiker(s).
 2. Wuunder stelt de Portal beschikbaar aan de Ontvanger en Verzender door het verstrekken van een link die automatisch leidt naar de afgeschermde omgeving.
 3. De bepalingen over intellectueel eigendom en Gebruiksrecht, zoals aangegeven in het artikel hierna, zijn eveneens van toepassing op het Gebruiksrecht van de Portal.

 Artikel 12 – Intellectuele eigendom en gebruiksrecht

 1. Alle bestaande en toekomstige (te ontwikkelen) intellectuele eigendomsrechten en know-how op het Platform, de Portal, de Diensten en de Software blijven uitsluitend bij Wuunder berusten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 
 2. Alle door Wuunder hierop betrekking hebbende en verstrekte stukken zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door de Opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van Wuunder worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 3. Wuunder stelt het Platform, de Portal, de Diensten en de Software aan de Opdrachtgever op basis van een gebruikerslicentie ter beschikking. Het recht tot gebruik van de Software is onlosmakelijk verbonden met het Platform en de Diensten inbegrepen en is niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar.
 4. Wuunder behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 5. De verplichting tot terbeschikkingstelling door Wuunder en het Gebruiksrecht van de Opdrachtgever, Verzender of Ontvanger op het Platform, de Portal, de Diensten en de Software strekken zich uitsluitend uit tot de objectcode van de Software. Het Gebruiksrecht strekt zich niet uit tot de broncode. De broncode en de bij de ontwikkeling gemaakte technische documentatie worden niet aan de Opdrachtgever ter beschikking gesteld, ook niet indien de Opdrachtgever bereid is daarvoor een financiële vergoeding te betalen.
 6. Wuunder is gerechtigd maatregelen te nemen ter bescherming van het Platform, de Portal, de Diensten en de Software tegen onrechtmatig gebruik en/of tegen ander gebruik dan tussen partijen is overeengekomen. De Opdrachtgever zal nimmer technische voorzieningen die bedoeld zijn om het Platform, de Portal, de Diensten en de Software te beschermen, (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.
 7. De Opdrachtgever mag het Platform, de Portal, de Diensten en de Software uitsluitend gebruiken voor het beoogd doel. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan het Platform, de Portal, de Diensten en de Software, inclusief bijbehorende codes voor gebruik, te kopiëren, aan te passen, te verkopen, te verhuren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze, voor welk doel of onder welke titel dan ook ter beschikking van een derde te stellen. Dit geldt tevens voor reverse-engineering, behoudens voor zover dat dit op basis van de Nederlandse Auteurswet is toegestaan. Evenmin zal de Opdrachtgever een derde – al dan niet op afstand – (online) toegang geven tot het Platform, de Portal, de Diensten en de Software.
 8. De Opdrachtgever zal desgevraagd onverwijld haar medewerking verlenen aan een door of ten behoeve van Wuunder uit te voeren onderzoek betreffende de naleving van de overeengekomen gebruiksbeperkingen. Wuunder zal alle vertrouwelijke bedrijfsinformatie die zij in het kader van een onderzoek van of bij de Opdrachtgever verkrijgt, voor zover die informatie niet het gebruik van het Platform, de Portal, de Diensten en de Software zelf betreft, vertrouwelijk behandelen.
 9. De Opdrachtgever garandeert dat geen enkele inbreuk wordt gemaakt op de rechten van derden en vrijwaart Wuunder voor alle aanspraken van derden ter zake.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. De aansprakelijkheid van Wuunder is in alle gevallen beperkt tot de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs.
 2. Wuunder sluit iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade uit, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van Wuunder verband houdende met verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten. Deze beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Wuunder.
 3. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Wuunder meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Wuunder vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering, tenzij de Opdrachtgever vóór het verstrijken van die termijn een rechtsvordering tot vergoeding van de schade heeft ingesteld.
 4. De Opdrachtgever is tegenover Wuunder en/of derden aansprakelijk voor schade welke voortvloeit uit onjuiste en/of bedrieglijke en/of onvolledige omschrijvingen, aanduidingen of mededelingen, alsmede voor schade welke voortvloeit uit niet van tevoren medegedeelde gebreken aan de Verzending, ook indien deze schade zonder schuld van de Opdrachtgever is ontstaan. Wordt het gewicht niet of verkeerd opgegeven, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die daaruit voortvloeit.

Artikel 14 – Opschorting

 1. Onverminderd het bepaalde in deze Overeenkomst, is Wuunder bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt of niet na dreigt te komen. Wuunder is niet aansprakelijk voor eventueel uit een dergelijke opschorting voortvloeiende schade.
 2. De bevoegdheid tot opschorting vervalt, indien de Opdrachtgever ter verzekering van de nakoming van haar verplichtingen naar het oordeel van Wuunder genoegzame zekerheid heeft gesteld.
 3. Opschorting van de Overeenkomst ontslaat de Opdrachtgever niet van haar betalingsverplichtingen.
 4. Indien Wuunder door het opschorten van deze Overeenkomst schade lijdt en/of hierdoor extra kosten heeft gemaakt, dan komt dit voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 15 – Klachten en garanties 

 1. De Opdrachtgever kan uitsluitend schriftelijk bij Wuunder binnen vijf (5) dagen na ontdekking van gebrek bezwaar maken onder vermelding van de aard en omvang van de klachten en het ordernummer waaronder de Zending was/is geleverd. Indien de Opdrachtgever daarmee in verzuim blijft, wordt Wuunder geacht aan haar verplichtingen te hebben voldaan.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal Wuunder de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Wuunder slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13.
 4. Het indienen van een klacht geeft de Opdrachtgever in geen geval aanleiding tot enige opschorting van de betalingsverplichting jegens Wuunder.  

Artikel 16 – Overmacht

 1. Indien Wuunder haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt storingen in het computernetwerk, cyberaanvallen en storingen in elektronische datacommunicatie en/of op het internet, ongeacht of dat deze omstandigheden zich bij haar of bij de door haar eventueel voor de Diensten ingeschakelde leveranciers, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Wuunder alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen zonder enige aansprakelijkheid.
 2. De partij die een beroep wenst te doen op de bevoegdheid zoals bedoeld in dit artikel dient de overmacht onverwijld aan de andere partij schriftelijk te berichten. Partijen zullen na dit bericht gezamenlijk de gevolgen van de overmacht beperken. In het geval de overmacht langer dan drie (3) maanden voortduurt, is elk der partijen bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat partijen daardoor tot enige schadevergoeding gehouden zijn.
 3. Indien Wuunder bij het intreden van een situatie van overmacht al gedeeltelijk aan haar uit een Overeenkomst voortvloeiende verplichting heeft voldaan, is Wuunder gerechtigd de reeds verrichte prestaties afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als het ware een afzonderlijke transactie.

Artikel 17 – Opzegging

 1. Tenzij anders is overeengekomen worden overeenkomsten voor bepaalde tijd na verloop van het verstrijken van de initiële duur (van telkens één jaar) automatisch verlengd voor dezelfde duur, tenzij één der partijen uiterlijk 2 (twee) maanden voor het verstrijken van de duur de Overeenkomst schriftelijk opzegt.
 2. Indien de Overeenkomst door Opdrachtgever wordt beëindigd zonder inachtneming van de in lid 1 vermelde opzegtermijn heeft Wuunder recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane verlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Wuunder zijn toe te rekenen.
 3. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Wuunder, zal Wuunder in overleg met Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever toerekenbaar zijn.
 4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Wuunder extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 18 – Ontbinding

 1. Elk der partijen kan, in aanvulling op de wettelijke bepalingen omtrent ontbinding, de Overeenkomst,  zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en zonder schadeplichtigheid jegens de andere partij, per direct geheel dan wel gedeeltelijk ontbinden, indien aan de andere partij – al dan niet voorlopig – surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd, indien de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Wuunder kan de Overeenkomst tevens zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk opzeggen indien de beslissende zeggenschap over de onderneming van de Opdrachtgever direct of indirect wijzigt. Wuunder is wegens de beëindiging als bedoeld in dit artikellid nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. Ingeval de Opdrachtgever onherroepelijk in staat van faillissement is komen te verkeren, eindigt alsdan het recht van de Opdrachtgever tot gebruik van de ter beschikking gestelde programmatuur, websites en dergelijke alsmede het recht van de Opdrachtgever tot toegang en/of gebruik van de Diensten van Wuunder, zonder dat hiertoe een opzeggingshandeling van de zijde van Wuunder vereist is.

Artikel 19 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussen Wuunder en de Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepassing van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Alle geschillen ter zake van deze Overeenkomst en uit daarmee verband houdende overeenkomsten zullen worden berecht door de Rechtbank Midden-Nederland in Nederland, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg staan.

Artikel 20 – Fiscale volmacht en douaneafhandeling

 1. De Klant machtigt en verleent opdracht aan Wuunder om namens haar een machtiging directe vertegenwoordiging terzake eventueel benodigde douaneaangiften en dergelijke te verstrekken aan de door Wuunder daartoe ingeschakelde douane expediteur / fiscaal gevolmachtigde.
 2. De Klant zal alle door Wuunder aan haar doorbelaste kosten en (al dan niet van overheidswege opgelegde) heffingen, daaronder begrepen eventuele naheffingen en / of boetes, voortvloeiende uit of samenhangende met voor haar als klant verrichte douane-aangiften en dergelijke zonder enige inhouding of verrekening betalen binnen de door Wuunder aangegeven termijn. Wuunder is tevens gerechtigd terzake deze te verwachten kosten en heffingen een onmiddellijke betaalbaar voorschot aan de Klant in rekening te brengen.

Artikel 21 – Verjaring

Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden, uit welke hoofde dan ook, die de Opdrachtgever jegens Wuunder heeft, dienen binnen 12 maanden na het moment waarop de Opdrachtgever hiermee bekend werd of redelijkerwijze had kunnen zijn, schriftelijk door Wuunder te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan deze komen te vervallen. 

Artikel 22 – Overige bepalingen

 1. Wuunder behoudt zich het recht voor om de rechten die voortvloeien uit deze Overeenkomst over te dragen aan een aan haar gelieerde vennootschap. De Opdrachtgever stemt hier reeds nu voor alsdan mee in.
 2. Indien een bepaling van deze Voorwaarden en/of eventuele bijlagen een of meerdere onderdelen bevat die nietig blijken te zijn dan wel onverbindend worden verklaard, verbinden partijen zich reeds nu voor alsdan om in onderling overleg een zodanige regeling overeen te komen, dat daardoor zoveel mogelijk recht wordt gedaan en tegemoet wordt gekomen aan de bedoelingen welke partijen hebben gehad bij het aangaan van de Overeenkomst.
 3. Deze Voorwaarden zijn in verschillende talen opgesteld. Bij interpretatieverschillen over de inhoud en/of strekking zal te allen tijde de Nederlandse tekst van de Voorwaarden en haar interpretatie naar Nederlands recht leidend zijn.

Algemene voorwaarden downloaden? Vul onderstaand formulier in.