Privacybeleid

Wuunder Nederland B.V.

Deze privacyverklaring beschrijft de werkwijze van Wuunder Nederland B.V., hierna Wuunder met betrekking tot het verzamelen, het gebruik, het openbaar maken en de opslag van persoonlijke informatie (zoals hierna beschreven) die u ons rechtstreeks, via ons platform bezorgt. Lees daarom aandachtig deze privacyverklaring door, voordat u ons platform gebruikt of persoonlijke gegevens op ons platform ingeeft.

Het huidige platform wordt beheerd door Wuunder Holding B.V., gevestigd in Weert, tevens namens de entiteiten van de groep en valt onder de Nederlandse wetgeving. Wuunder Holding B.V. is evenals haar groepsleden bereikbaar via e-mail: Info@WeAreWuunder.com of telefoon: +31 20 261 57 48.

 Persoonlijke informatie

De volgende informatie wordt verzameld:

 1. Klantgegevens die we verzamelen, zijn namen, gegevens over uw zending, foto’s van zendingen, locaties en anderszins, adressen, e-mailadressen, telefoonnummers, sms-verkeer en whats-app.
 2. Businesspartnergegevens,dieweverzamelenzijnnamen,adressen, telefoonnummers, e-mailadresssen, sms-verkeer en whats-app en locaties.
 3. Gegevens van bezoekers aan websites en social mediakanalen, die we verzamelen zijn namen, e-mailadressen en telefoonnummers.
 4. Gegevens van sollicitanten voor medewerker of voor inhuur als specialist of consultant, die we verzamelen zijn namen, e-mailadressen, telefoonnummers en de verstrekte gegevens in een curriculum vitae.

De door Wuunder verzamelde informatie bestaat deels uit gegevens die op een identificeerbaar persoon betrekking hebben (“Persoonlijke informatie”).

Verzamelen van Persoonlijke informatie en doel

Wuunder verzamelt, bewaart, gebruikt of verwerkt anderszins van belang zijnde informatie over elke zending die we behandelen, zodat we deze zendingen op een efficiënte manier en conform de verwachting van de klant kunnen leveren. Wuunder gebruikt de informatie over haar klanten, hun zendingen en hun verzend- en/of ontvangstprofiel om de services die we aan onze klanten aanbieden, te leveren of te verbeteren, onze klanten in te lichten over mogelijk interessante aanvullende diensten, onze rechtmatige zakelijke belangen te behartigen (waaronder het maken van trendanalyses en marktstudies), prijzen te bepalen, krediet vast te stellen, te factureren en de overheidsvoorschriften na te leven die op ons of op onze dochterondernemingen van toepassing zijn.

De Persoonlijke informatie die we verzamelen, wordt uitsluitend met inachtneming van de voorgaande doelen verwerkt en stelt Wuunder in staat haar diensten te leveren en we bewaren de informatie niet langer dan wettelijk is toegestaan en/of nodig is voor dit doel. Indien er geen wettelijke termijn geldt, wordt Persoonlijke informatie vernietigt zodra dit geen enkel gerechtvaardigd doel meer kan dienen.

Doeleinden en grondslagen persoonlijke informatie

Voor de volgende doeleinden wordt persoonlijke informatie verzameld en gebruikt op het Wuunder-platform (app, browser, plug-in, extensie en MyWuunder), Wuunder- websites, social mediakanalen van Wuunder (Facebook, Linkedin, Twitter, Instagram, Mailchimp) en in (online) campagnes via o.a. Google.

 1. Voor het uitvoeren van de aangeboden dienstverlening en dus de overeenkomst: het efficiënt, gemakkelijk en persoonlijk versturen en ontvangen van documenten, pakketten en pallets.
 2. Hetkunnenvolgenvanelkezendingdoorverzender,ontvangeren klantenserviceafdeling van Wuunder om eventuele issues vroegtijdig te herkennen en tijdig actie te kunnen nemen, waardoor verzender en ontvanger volledig ontzorgd (er geen omkijken naar hebben) worden.
 3. Verzender en ontvanger de mogelijkheid geven om via het platform eenvoudig te communiceren over de zending, met elkaar, met klantenserviceafdeling van Wuunder en met de vervoerspartijen.
 4. Voor updates over de (actuele) ontwikkelingen van Wuunder, de logistieke markt en haar partners, waardoor verzenders en ontvangers beter gebruik kunnen maken van onze diensten.
 5. Voorondermeer,maarnietuitsluitend,hetgerechtvaardigdbelangvanWuunder in het kader van analysedoeleinden om onze service aan verzender en ontvanger verder te verbeteren en producten nog beter op de wensen van onze klanten af te stemmen.
 6. Voorondermeer,maarnietuitsluitend,hetgerechtvaardigdbelangvanWuunder in het kader van werving van nieuwe klanten en het (her)activeren van bestaande klanten.
 7. Voor onder meer, maar niet uitsluitend, het gerechtvaardigd belang van Wuunder in het kader van het werven, samenwerken en communiceren met business partners (vervoerders, koeriers en drop-off points).
 8. Voorondermeer,maarnietuitsluitend,wervingvanmedewerkerseninhuurvan consultants en specialisten.

Bovenstaande gegevensverwerkingen kunnen ook gerechtvaardigd zijn indien de betrokkene toestemming heeft verleend voor deze gegevensverwerking. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Dit zal echter geen effect hebben op de rechtmatigheid van Persoonlijke informatie die voorgaand aan de intrekking is verwerkt. Wuunder draagt er te allen tijde zorg voor dat iedere gegevensverwerking voldoet aan een gerechtvaardigd doel. Bovendien neemt Wuunder telkens de vereisten van proportionaliteit en subsidiariteit mee in haar verwerking van Persoonlijke informatie.

Derden

Terwijl we informatie over onze klanten verzamelen en gebruiken, kunnen we een beroep doen op onderaannemers voor de verwerking van die informatie voor de in de vorige paragraaf vermelde doeleinden. Daarnaast kunnen we onze dochterondernemingen vragen de informatie, voor die doeleinden, in onze naam te verwerken. Deze leveranciers en/of dochterondernemingen moeten deze informatie geheimhouden en mogen de informatie voor geen enkel ander doel gebruiken. Bovendien kunnen wij, naarmate we onze activiteiten uitbreiden, dochtermaatschappijen of businessunits kopen of verkopen. Als onderdeel van deze transacties kunnen gegevens van de klanten van de dochterondernemingen of businessunits deel uitmaken van de overgedragen bedrijfsmiddelen.

We controleren voortdurend of de bepalingen van de toepasbare lokale wetgeving en voorschriften worden nageleefd door externe verwerkers, zoals leveranciers en subcontractors, van Persoonlijke informatie waarover wij beschikken.

Eerlijke en veilige verwerking van uw Persoonlijke informatie

Ons beleid bestaat erin alle nodige stappen te ondernemen om ervoor te zorgen dat alle Persoonlijke informatie waarover wij beschikken eerlijk en legaal wordt gebruikt. We zullen alle nodige stappen ondernemen om dit privacybeleid te implementeren en te respecteren. Al onze werknemers en dataverwerkers die toegang hebben tot Persoonlijke informatie zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw Persoonlijke informatie te respecteren.

Overdracht van Persoonlijke informatie

Om onze diensten uit te kunnen voeren, kan uw Persoonlijke informatie worden doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte waar de wetten ter bescherming van persoonsgegevens minder uitgebreid zijn. Daarnaast kan de Persoonlijke informatie die u op vrij toegankelijke delen van ons platform ingeeft, geraadpleegd worden door personen die zich buiten de Europese Economische Ruimte bevinden, waar de wetten ter bescherming van persoonsgegevens mogelijks minder uitgebreid zijn.

Wuunder kan genoodzaakt zijn uw informatie door te geven aan lokale of nationale (buitenlandse) overheden, om te voldoen aan de toepasbare wetgeving dan wel om de uitvoering te geven aan de overeenkomst en hiermee levering van uw pakket bij de bestemmeling te bespoedigen.

Toegang en correctie

Vanuit de wet heeft elke gebruiker van onze diensten de volgende rechten:

 • recht op informatie over de verwerkingen;
 • recht op inzage in zijn gegevens;
 • recht op correctie van de gegevens als deze niet kloppen;
 • recht op verwijdering van de gegevens en ‘het recht om vergeten te worden’;
 • recht op beperking van de gegevensverwerking;
 • recht op verzet tegen de gegevensverwerking;
 • recht op overdracht van zijn gegevens (dataportabiliteit);
 • recht om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde besluitvorming.

Om uw rechten zo goed mogelijk te waarborgen is het mogelijk om contact op te nemen met Wuunder via info@wearewuunder.com om te weten welke Persoonlijke informatie Wuunder over u heeft verzameld. We beantwoorden uw verzoek binnen 4 weken (maar meestal sneller). Indien we u geen inzage kunnen geven in uw Persoonlijke informatie, geven we steeds de redenen op voor deze weigering. Ook mag Wuunder een verzoek afwijzen, indien het verzoek buitensporig of onwettelijk is. Om over correcte, up-to-date en volledige Persoonlijke informatie te beschikken, vragen we u ons elke onjuiste informatie te melden. Wij passen vervolgens de onjuiste of verouderde informatie aan.

U kunt uw account opheffen door een e-mail te sturen naar Info@WeAreWuunder.com

Als uw account is opgeheven, zal Wuunder al uw persoonlijke informatie verwijderen.

Wuunder-multi-device-platform

In de volgende paragrafen wordt beschreven hoe we de Persoonlijke informatie op de Wuunder-platform(s) beschermen.

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, kunnen wij de door u verstrekte informatie gebruiken om de inhoud van ons platform te verbeteren, om het platform aan uw voorkeuren aan te passen, om (op uw verzoek) informatie te verstrekken, voor onze marketing- en onderzoeksactiviteiten en voor de doeleinden die in deze privacyverklaring worden vermeld. We kunnen uw Persoonlijke informatie doorgeven indien we ertoe verplicht zijn door de toepasselijke wetgeving, rechterlijke uitspraken of overheidsreglementeringen.

Verzamelen van Persoonlijke informatie op het Wuunder-platform

Gebruikers kunnen de meeste onderdelen van dit platform bezoeken zonder hun identiteit te onthullen of informatie over zichzelf vrij te geven. Om sommige van onze interactieve services te kunnen gebruiken, zullen ze zich echter moeten identificeren. Op dit platform kan Wuunder de gebruikers vragen Persoonlijke informatie te verstrekken. Deze informatie kan mogelijk gedeeld worden met onze dochterondernemingen.

Actief verzamelen van Persoonlijke informatie en doel

Tijdens het gebruik van of een bezoek aan ons platform, verzamelt Wuunder actief informatie over de bezoekers door specifieke vragen te stellen en u de mogelijkheid te bieden rechtstreeks met ons te communiceren via e-mail/chat. Sommige van de gegevens die u op de website ingeeft, kunnen Persoonlijke informatie zijn.

Voor bepaalde onderdelen van deze website, kunt u gevraagd worden Persoonlijke informatie in te geven om van bepaalde functies te genieten (zoals e-mail waarschuwingen of nieuwsbrieven). Telkens als informatie wordt gevraagd, zal worden aangegeven welke informatie vereist is en voor welk doel.

Passief verzamelen van Persoonlijke informatie en doel

Wanneer u over een platform navigeert, kan bepaalde informatie passief worden ingezameld (d.w.z. zonder dat u deze informatie actief doorgeeft) door middel van diverse technologisch hulpmiddelen zoals Internet Protocol (IP) adressen, cookies (zie volgende paragraaf), metatags en navigatiegegevens.

Het Wuunder-platform maakt gebruik van HTTPS, een protocol dat bovenop het Internet Protocol ligt, waardoor zeker is gesteld dat uw data zich altijd in een beveiligde omgeving bevinden. Uiteindelijk maakt het platform gebruik van Internet Protocol (IP) adressen. Een IP-adres is een nummer dat aan uw computer wordt toegewezen door uw Internet Service Provider om u toegang te verlenen tot het internet. Wij maken gebruik van uw IP-adres om problemen met onze server te onderzoeken, om statistische informatie in te zamelen, om de snelste verbinding tussen uw computer en ons platform te bepalen en om het platform te beheren en te verbeteren.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die van een platform naar de browser van de gebruiker worden verzonden en op uw device (telefoon, computer, laptop of tablet) worden opgeslagen. Cookies maken het platformgebruik gemakkelijker, omdat zij de status, het gebruik, de voorkeuren en andere nuttige informatie over de gebruiker opslaan en beheren. De eerste keer dat u onze website of platform bezoekt vragen wij uw toestemming om cookies te gebruiken. De gebruikers kunnen deze instelling echter aanpassen wanneer ze de cookies willen weigeren of gewaarschuwd willen worden wanneer de cookies worden verzonden.

Wanneer u dit platform gebruikt of bezoekt, kan Wuunder informatie op uw computer opslaan. Dit onder de vorm van een cookie. Wij gebruiken cookies om informatie op te slaan die ons kan helpen de inhoud van onze website te verbeteren en/of deze aan te passen aan uw voorkeuren. Wuunder gebruikt ook cookies om statistische informatie over het gebruik van www.wearewuunder.com te verzamelen. Het cookie kan enkel via www.wearewuunder.com worden verkregen.

Wij vragen de eerste keer sowieso uw toestemming voor het gebruik van cookies. Als u desondanks liever geen cookies accepteert of wilt gewaarschuwd worden als een cookie wordt gebruikt, kunt u de instellingen van uw webbrowser aanpassen met uw voorkeuren. Indien u niet goed weet hoe u de instellingen van uw browser kunt aanpassen, raadpleeg de documentatie die de leverancier van uw browser ter beschikking stelt. Wees u er echter van bewust dat indien u of uw websitebeheerder de cookies heeft uitgeschakeld, de website niet optimaal zal functioneren.

Wij doen ook een beroep op diensten van derden (zoals Google Analytics) om statistische informatie over de gebruikers van ons platform te verzamelen. Deze gebruiken cookies om ons niet-persoonlijk identificeerbare informatie over uw bezoek aan dit platform te bezorgen (zoals het aantal bezoeken, de locatie van waaruit u de website bezocht en het aantal pagina’s dat u op deze website bezocht). We gebruiken deze informatie om de lay-out en de inhoud van ons platform te verbeteren. Gegevens die door deze derde partijen worden verzameld buiten www.wearewuunder.com – indien van toepassing – zijn niet onderhevig aan deze privacyverklaring, maar aan de privacyverklaringen van de desbetreffende derde partij. Meer informatie over de manier waarop Google uw informatie verwerkt, is beschikbaar op http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/. Om u af te melden voor Google Analytics in uw browser, ga naar http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Beveiliging

Wuunder neemt alle redelijke en passende veiligheidsmaatregelen om uw Persoonlijke informatie die via de Wuunder-platform wordt verzameld te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, aanpassing of vernietiging. Wees u ervan bewust dat geen enkele internetconnectie 100% veilig of storingsvrij is. In het bijzonder kunnen e-mails die vanaf of naar deze app en/of website worden verzonden niet beveiligd zijn. U dient bijgevolg zorgvuldig te bepalen welke informatie u via e-mail doorgeeft. Indien u bovendien paswoorden, ID-nummers of andere toegangsmodaliteiten gebruikt op dit platform, bent u zelfverantwoordelijk voor hun beveiliging.

Links naar andere websites

Voor het gemak van de gebruiker werden op dit platform links of referenties naar andere websites toegevoegd. Wuunder is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van die externe websites en deze privacyverklaring is in geen geval van toepassing op deze websites. We raden u aan de privacyverklaring te lezen van elke website die u bezoekt.

Aanpassing

Wuunder kan deze privacyverklaring naar eigen goeddunken aanpassen. Voorafgaand aan de herziening van deze privacyverklaring zal Wuunder de gebruikers van dit platform informeren.

Mocht u vragen hebben over deze privacyverklaring dan kunt u via Info@WeAreWuunder.com contact met ons opnemen. Deze zal zo snel als mogelijk behandeld worden door de verantwoordelijke persoon van Wuunder. Mocht u ondanks onze zorgvuldige werkwijze een klacht hebben, die Wuunder niet goed heeft afgehandeld, dan heeft u de mogelijkheid om uw klacht neer te leggen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Slotbepaling

Op al onze werkzaamheden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen kunnen enkel worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Limburg. Dit privacy statement is in verschillende talen opgemaakt. In geval van een eventueel geschil over de inhoud en/of strekking zal te allen tijde alleen de Nederlandse tekst en haar interpretatie naar Nederlands recht prevaleren.

Laatst gewijzigd op 26 april 2018 en gedeponeerd Kamer van Koophandel onder nummer 65054253.

Copyright © 2018-2020 · All Rights Reserved · Wuunder Nederland B.V.